Üroflowmetri

İşeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir. İdrar kesesine ait nedenlerle veya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır. Tek başına veya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile elde edilen veriler:

  1. Maksimum işeme hızı (Maximum Flow Rate-Fmean)
  2. Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate -Fmean)
  3. İşeme süresi (Vtime)
  4. Maximum işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-Fmax)
  5. İşenen İdrar Hacmi (Volüm)

Üroflowmetri’ nin Kullanım Alanları

  • Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH, üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis
  • İşeme kusurları: Yetersiz detrüsör kasılmaları, hiper/hipokomplian mesane
  • Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin veya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması
  • Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi.